Stäng gränsen för invandrare?

Varför tänker vi på människors rörelsefrihet ur ett nationsperspektiv? Idén om den stängda gränsen upprepas om och om igen, i fikarummet, på Facebook och vid frukostbordet vilket förklarar varför vänsterpolitiker inte rår på SDs migrationspolitik.

SDs position i migrationsfrågor är slagkraftig genom den tydliga kopplingen till partiets strikta syn på människor. Sveriges progressiva vänster har inte lyckats förmedla sin syn på livet och människan lika klart.

Nyckeln till en bättre migrationspolitik är en klarare progressiv idé, en idé om varje människas frihet att bestämma över sitt liv. 

Modern kognitionsforskning visar att människor bär på två synsätt som vi undermedvetet applicerar på våra tankar. Det uttrycks till exempel i hur människor ser på sig själva och hur vi tar oss an problem. Hjärnan applicerar ett strikt eller ett närande synsätt på olika situationer, som filter innan vi resonerar medvetet om en fråga.

SD uttrycker en klar moralisk position i migrationsfrågor. Enligt deras strikta synsätt löser samhället problem bäst med en stark ledare som avgör vad som är bra för folket, fattar beslut och agerar med kraft för att förverkliga beslutet. Auktoritet kommer från självdisciplin och varje människa förväntas ta ansvar för sina egna handlingar. Om det går dåligt, till exempel om du lever i ett område som drabbas av krig, vilar ansvaret på dig att göra något åt saken. Likt människor ska nationer ta ansvar för sig själva. Stäng gränsen för invandring och flyktingar så att svenskar får jobb och välfärd.

Den progressiva idén om människors frihet är inte lika klart kopplad till aktuella sakfrågor och upprepas inte en tiondel så ofta som den om att stänga gränsen. Närande värderingar som empati och socialt ansvar har en självklar koppling till människors upplevelser men uttrycks sällan.

Det närande synsättet utgår ifrån människors kärlek till varandra, att vi bryr oss om och tar ansvar för oss själva och varandra. Vi är en empatisk och ansvarstagande familj där människor agerar för varandra. Demokratiska värderingar som gemenskap, frihet, jämlikhet, rättvisa och jämställdhet, är en följd av kärlek och ansvar. 

Enligt det närande synsättet ska varje människa vara fri att bestämma över sitt liv och sin kropp. Vi ska kunna ta bilen på semester och bada i Sveriges insjöar. Vi ska ha rätt att handla mat var vi vill och besöka muséer och parker utan speciella tillstånd. Du och jag ska vara fria att bo i hela landet; i landsbygdens minsta orter, i storstäder eller helt för oss själva. Självklart ska vi alla ha rätt att flytta till och från Sverige. Med progressiva ögon är migration en frihetsfråga, större och viktigare än bara rörelser över nationsgränser.

När migration ramas in som en frihetsfråga blottas problemet med SDs politik, att den minskar människors frihet. Frihetsberövandet gäller inte bara människor på flykt.

Att stänga gränsen för människor som flyr är med detta strikta synsätt en självklarhet.

Sveriges progressiva aktivister och politiker måste bli bättre på att förmedla sin syn på livet och människan. Varje människa ska vara fri att bestämma över sitt liv. Alla försök att begränsa denna frihet ska exponeras och kritiseras. Migration är en frihetsfråga.