För att lösa klimatkrisen krävs en klar bild av framtiden

Varje dag matas människor med skräckscenarier om naturens fördärv, matas med rädsla, frustration och sorg. Politiker och aktivister i miljörörelsen är delvis ansvariga för det här när vi pratar om problemet istället för lösningen.

Dagens gröna ”vision” handlar om ett liv på landsbygden som mer liknar torpen i Utvandrarna än något från 2000-talet, ”visionen” handlar om antalet bilar på gatorna och frånvaron av smältande isberg. Kort sagt, det är ingen vision!

Självklart ska vi ägna oss åt att uppmärksamma och analysera koldixiodutsläppen och de katastrofer naturen genomlider. Självklart är utsläppen problemet vi måste lösa.

Men… vi har gjort ett uselt jobb att övertyga människor om den framtid som klimatomställningen möjliggör, att livet faktiskt blir bättre, vilket är förklaringen till att många är tveksamma till ett kretsloppsanpassat liv. Problem känns dåligt. Problem är något vi vill bli av med. På grund av problemfokuset och bristen på lösningar i debatten, kopplar människor omställningen till vanmakt, smärta och fruktan, istället för en bättre framtid.

För att människor ska agera krävs något att blicka mot, en bild av framtiden.

Så vi ska alltså sluta prata om klimatkrisen? #

Vad menar du Rikard, ska vi sluta prata om klimathotet och bara drömma om en solig framtid i vår nya elbil? Nej men vi måste förtydliga kontrasten mellan det fossila och det förnybara.

Vi talar om uppvärmningen som problemet trots att det egentligen är en effekt, en konsekvens. Vi borde rikta blicken mot oljan, gasen och kolet som är orsaken till problemet, roten till det onda. Och vi borde rikta blicken mot lösningen som är sol, vind, vatten och batterier.

När människor står inför ett klart val har vi mycket lättare att agera vilket ökar sannolikheten att vi faktiskt gör något. Detta gäller även politiska reformer och beslut. När medborgarnas vilja är diffus är det lätt för politiker att vänta.

Folkviljan måste vara glasklar, först då blir det svårt för politiker att hålla igen. Med en klar folklig vilja blir det politiskt gynnsamt att driva frågor som en striktare klimatbudget. Vår uppgift är alltså att synliggöra kontrasten mellan det som bidrar till atmosfärens uppvärmning och det som kyler ner.

Lösningen handlar om energi #

Energi är centralt för att stoppa den globala uppvärmningen. Ersätter vi användningen av fossila bränslen med förnybar energi har vi mer än halverat problemet. Om vi dessutom effektiviserar energianvändningen har vi nått ännu längre. För varje färdigmonterad solpanel och utbytt glödlampa minskar behovet av olja och kol.

Källa: SCB

Så varför gör vi inte det? Varför går inte utvecklingen mot förnybar energi snabbare, läget är ju akut?

Jo det beror på hur vi förstår och talar om energi.

När vi tänker på olja och kol gör det skillnad hur vi tänker, till exempel utifrån ett rörlighetsperspektiv eller som något kraftfullt och stabilt.

Det här kallas framing vilket är vetenskap om hur vi tänker. Alla ord aktiverar en ram och ramar aktiverar minnen och känslor.

I denna rapport tittar jag på hur el och energi är inramat, vem som har störst glädje av nuvarande inramning och vilka som förlorar på den. Jag tar också upp hur miljörörelsen kan förändra samhällsdebatten genom att använda en annan inramning.

Hur är el och energi inramat #

I mer än hundra år har energi diskuterats i termer av kraft, om energi som något kraftfullt. Debatten handlar om storskaliga system; hur Sveriges energiförsörjning ska lösas, hur elnätet ska underhållas och hur industrin ska kunna jobba vidare utan avbrott. Allt rimmar med hur kol och olja fungerar bäst, nämligen i stor skala.

Förnybar energi är däremot ett koncept som kämpar i motvind. Ja inte teknikutvecklingen eller försäljningen som ju följer tydligt uppåtgående kurvor, nej förnybar energi kämpar mot en informationsstorm av nyheter och reklam som betonar kraft och storskalighet, idéer som framgångsrikt förts ut, framförallt av oljeindustrin.

Vem har störst glädje av att el är inramat som kraft #

Kraftramen handlar alltså om storskaliga lösningar, om nationers elförsörjning och el som tjänst. Denna ram lyfter fossilindustrins styrkor och döljer kolets, oljans och gasens svagheter. När kraftramen aktiveras i en människas hjärna känns storskaliga, centraliserade system vettigare.

När kraftramen aktiveras i en människas hjärna känns storskaliga, centraliserade system vettigare.

När du tänker på el genom kraftramen känns solpaneler och vindkraftverk svaga medan oljeraffinaderier upplevs som rejäla och ändamålsenliga. Det är förklaringen till varför fossilindustrin skriver kraft istället för energi i sina pressmeddelanden. Kolkraft, vindkraft, kärnkraft, inte kolenergi, vindenergi eller kärnenergi. Fossilindustrin vill aktivera kraftramen så ofta och mycket som möjligt.

Bildkällor: Barsebäck och Delft

Oljeindustrin förstod det här långt innan du och jag var födda och har studerat människans tänkande noggrannt för att kunna fortsätta forma våra tankar och känslor.

Företag som Vattenfall tar upp förnybar el men betonar alltid att det befintliga elsystemet är det normala och en förnybar värld som något avlägset.

Kraft är fel måttstock för sol och vind #

Idag förändras energiteknik snabbare än någonsin och vi rör oss mot lösningar som bygger på vind, sol och vatten i kombination med smarta batterisystem. De förnybara teknologier som utvecklas nu har helt andra styrkor och svagheter än fossil teknik.

Men förnybar energi blir begriplig först när vi talar om dem med rätt inramning. Så vad är rätt inramning för förnybar energi?

Energislagens styrkor och svagheter #

Vilken inramning som är effektiv för förnybar energi beror på energislagens kvaliteter så först ska vi ta en titt på deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot, alltså det som affärsfolk kallar SWOT.

SWOT- analys #

SWOT är ett analysverktyg som företag använder för att värdera sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att förstå företagets roll i samhället. SWOT används som utgångspunkt för företagens externa kommunikation.

I snart ett sekel har olje-, gas- och kolindustrin analyserat sin marknad och de egna verksamheterna noggrannt och använt insikterna för att påverka människor. Vi ser resultatet varje dag i tidningsartiklar, reklamfilmer och infrastruktur.

Här är en något förenklad SWOT för fossila bränslen och förnybar energi.

FossiltFörnybart
StyrkorStabilt
Storskaligt
Oberoende av väder
Bekvämt för kunden
Etablerad infrastruktur
Lätt att öka kapacitet
Flexibel användning
Förutsägbara kostnader
Kunden har kontroll
Platsoberoende
Dubbelriktat
SvagheterKunden beroende
av operatörer och elnät
Oförutsägbar kostnad
Rigida konstruktioner
Enkelriktat
Beror på väder
Kräver service
Dyrt
MöjligheterStabilare elnät
Reningsprocesser
Nya källor
Lättare batterier
Sjunkande priser
Global marknad
HotHushållsbatterier
Elbilar
Lokala elnät
Hushållens oberoende
Prisutveckling av
förnybar energi

Statliga subventioner
till olja och gas
Farliga mineraler
Brist på mineraler

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Jo olja, kol och gas har anledning att

 • lyfta fördelarna med storskaliga lösningar,
 • kontrastera det mot sol- och vindenergins flyktiga generering,
 • tona ner det nationella elnätets inbyggda stelhet och
 • visa hur man underhåller och sköter infrastrukturen som man är beroende av

Vilket är det fossilindustrin gör och lyckas med. Solenergi, batterier och annan förnybar teknik bedöms utifrån sina svagheter i kontrast mot oljans och gasens styrkor.

Företag som säljer el från solpaneler, ja alla som vill driva på utvecklingen mot förnybar teknik, ska göra tvärtom och lyfta fördelar med rörliga energiverktyg, elnätets stelhet i kontrast mot flexibla batterisystem, hur utvecklingen av förnybara teknologier går mot ekologiska material och så vidare. Vi ska aktivera en frihetsram istället för kraftramen.

Energi som frihetsfråga #

El som genereras med förnybar teknik är rörlig och dynamisk. Sol, vind och vatten gör oss snabbare, friare och mer flexibla. En ram för 2000-talet bör betona dessa kvaliteter.

Förnybar teknik har unika styrkor som olja, kol, gas och uran har mycket svårt att matcha. Smutsen, gifterna och avgaserna som vi associerar med motorer är på väg bort och en friskare natur är en konsekvens av sol- och vindenergins och batteriernas utbredning vilket är en fantastisk vision.

Miljörörelsen och branschen för förnybar energi kan och bör slå spiken i den fossila kistan med visionen om ett friare liv i ett naturvänligt, friskt och hälsosamt elektrifierat samhälle. Vi människor bryr oss om varandra och vill ta ansvar, för oss själva och för varandra. Med framtidens energiverktyg har vi möjlighet att ta det ansvaret.

Bildkällor: Solpanel och stork

1. Snabbare etablering #

Eftersom förnybar energiteknik som solpaneler och batterier är flyttbara produkter kan de etableras snabbare än fossila bränslen. Tidsåtgången handlar om transport och installation, inte ledningar som måste grävas ner i marken.

Snabbare etablering innebär att vi har tillgång till el när vi behöver den och är fria att agera med dess hjälp.

Redan nu ser vi exempel på detta, att snabbt sätta igång kritisk infrastruktur vid jordbävningar (sjukhus, vattenförsörjning, kommunikationer…) eller att som Tesla byta ut defekt elförsörjning för hela regioner mot en batteripark.

2. El levereras i paket #

Kostnaden för el kommer bli mer förutsägbar när den säljs som en produkt istället för en tjänst. Priset för en motorsåg är mer förutsägbart än priset för att få hjälp med skogsavverkning. Priset för en TV-apparat är mer förutsägbart än ett abonnemang på C-More. Priset för en solpanel är väldigt mycket mer förutsägbart än din elnätskostnad. Allteftersom batterier tar över våra hushåll tar vi kontroll över energins kostnader med ökad flexibilitet och frihet.

Priset på förnybar teknik blir dessutom lägre ju mer marknaden växer

This happens through learning-by-doing, a mixture of innovation that improves the technology itself and innovation that reduces the amount of labor, time, energy, and raw materials needed to produce the technology.

Ramez Naan

3. Bensinmacken försvinner #

I det långa loppet kommer det mesta som använder el att ha ett batteri (och sannolikt en datorprocessor). Lampor, högtalare, elvispar och dammsugare kommer mer och mer likna datorer och mobiler, utan sladd, med sensorer som ger kunskap om platsen de befinner sig på.

Den tekniska utvecklingen rör sig mot dubbelriktad el. Apparater kan då ladda varandra. Allt som har ett batteri kommer kunna ladda allt annat som har ett batteri. Elcyklar laddas från bilar, tåg som tar emot el från bilar på parkeringsplatsen vid stationen och bilar som laddar bilar.

Att ladda från batterier, laddstolpar eller vanliga eluttag är oändligt mycket smidigare än att åka till en speciell plats för att fylla på, en bensinmack. Istället för tiotusen bensinmackar får vi miljarder batterier och uttag att ladda ifrån.

Batterier har även den fördelen att de kan bytas ut och flyttas.

Först sker det experimentellt med effektivitetsförluster och krångel men i takt med att denna marknad tar fart kommer vi se en mängd innovationer och nya energiverktyg. Det handlar om den potentiellt största konsumentmarknaden i världen vilket innebär en uppsjö av enklare, smidigare och billigare prylar. Batterier och solpaneler är de första energiverktygen på denna produktmarknad.

4. Röntgenblick #

Kunskap är frihet och en följd av att energi blir en produkt för konsumenter är att hushållen får tillgång till stora mängder information som varit förbehållen de stora energibolagen.

 • Energiförbrukning
 • Tillgänglig kapacitet
 • Jämförelser
 • Prognoser

Kunskap kan hjälpa människor att spara pengar, automatisera uppgifter och förebygga problem till exempel vid stormar och strömavbrott.

Till skillnad från dagens elräkning, som visar förbrukning på ett bristfälligt och ganska förvirrande sätt, kan vi få grepp inte bara om förbrukning utan även kapaciteten för varje apparat och batteri, skillnader i åtgång mellan olika tider, platser, personer och prylar och förslag på hur vi kan leva smartare ur ett energiperspektiv och mer.

Översikt av ett hushålls elförbrukning – rika, klara och exakta data.

Skissen är ett exempel på hur en energiöversikt skulle kunna se ut. Varje apparat skickar exakta data som sammanställs så att hushållen får en klar och detaljerad bild av sin energianvändning (och produktion).

5. Automatisering #

Bildkälla

Med tillgång till data och frikopplade, batteridrivna verktyg öppnas möjligheten att styra och automatisera. De tidiga produkterna på denna marknad är dammsugare, gräsklippare och bevattningssystem. Nu ser vi även mer avancerade apparater som bilar och lastbilar automatiseras. Denna utveckling kommer ske på alla områden som elektrifieras och drivs med batterier.

Automatisering frigör tid och energi och kan ge oss större kontroll över våra liv.

6. Superstyrka #

Batterier kan kopplas ihop för ökad kapacitet. Sammankopplingen möjliggör storskalig förbrukning på kort tid, till exempel elbilar som accelererar snabbare än bensinbilar. Hushållsapparater klarar då av mer krävande funktioner, till exempel tunga lyft och eftersom batterier är helt tysta och avgasfria kan hushållen börja göra saker som bara den tunga industrin gjort tidigare. Vi får större kontroll över sånt som tidigare krävt specialisthjälp.

7. Ett friskare liv #

En annan viktig effekt av batterirevolutionen är frisk luft. Varje år dör 5000 svenskar en för tidig död på grund av luftföroreningar och många fler lider av andningsbesvär som astma. När vi gör oss av med olja, kol och gas kommer färre människor lida och dö av förorenad luft, fria att leva ett friskare och rörligare liv. Samhällets sjukvårdskostnader som orsakas av luftföroreningar kommer sjunka markant.

Frihet eller fångenskap #

Solenergi gör människor fria. Olja håller oss fast i beroende. Det är detta vi måste berätta om, kontrasten vi vill sprida. Betona kvaliteter som rörlighet, förutsägbarhet, superstyrkan och röntgenblicken, unika för förnybar energi och batterier. Tillsammans målar de upp en bild av ett friare och friskare liv. Skillnaden mot olja, gas och kol blir klar och emotionell, den visualiserar framtiden som klimatomställningen möjliggör och som kan övertyga den breda allmänheten att ställa om till ett kretsloppsanpassat liv. Ingen vill fastna i det fossila beroendet.

Politikern kan säga ”genom satsningar på solenergi ökar vi hushållens oberoende”. Branschorganisationen arbetar för att ”öka människors frihet genom att ställa om till solenergi”. Du kan tipsa vänner att frigöra sig från beroendet av olja och gas med ett hushållsbatteri. Tricket är att upprepa frihetsramen och trumma in kopplingen mellan energi och frihet.

Alltså, använd ord och idéer som aktiverar frihetsramen

 • frihet
 • ett friare liv
 • rörelse
 • energiverktyg
 • snabb
 • hushållsbatteri

och undvik det som aktiverar kraftramen

 • stabil
 • storskalig
 • kraftfull
 • elnät
 • kapacitet
 • operatör
 • industrins ryggrad
 • driftsäker

Förnybar energiteknik är rörlig och dynamisk. Sol, vind, vatten och batterier gör människor snabbare, friare och mer flexibla. Med dessa verktyg kan vi börja ta ansvar, både för oss själva och för varandra.